Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT IN HOOFDLIJNEN 
woongebied Kromme Rijnpark in Houten-Oost

INSPIRATIEVOORBEELD 

Disclaimer: het ontwerpschema betreft een variant van een mogelijke stedenbouwkundige invulling, ter inspiratie en visualisatie. 

klik op afbeelding om te vergroten 

Stedenbouwkundige Robert Derks heeft voor ons dit ontwerp op hoofdlijnen uitgewerkt met verschillende conceptschetsen en detailuitwerkingen. Met deze schetsen willen wij mogelijke stedenbouwkundige concepten en oplossingen voor Houten-Oost beter in beeld brengen.

De nieuwe uitwerking dient ter visualisatie van een mogelijk ruimtelijk raamwerk voor het woongebied "Kromme Rijnpark"  in Houten-Oost.

Het inspiratie-voorbeeld geeft inzicht in een mogelijke invulling van de blauw-groen-structuur, uitvoering van een groene stadsrand en het mobiliteitsconcept.  


Toelichting stedenbouwkundig concept INSPIRATIEVOORBEELD aan de hand van zes aandachtspunten:

1. Ruimtelijke kwaliteit

 • Het ontwerp borduurt voort op de uitstekende ruimtelijke kwaliteiten van bestaand Houten, met name de ruime opzet in een groene leefomgeving.
 • De bebouwing is ontworpen met menselijke maat en met oog op het behoud van bovenstaande ruimtelijke kwaliteiten. Er zijn naar berekening 3.200 woningen realiseerbaar.
 • Er zijn hoogwaardige voorzieningen nabij: er is ruimte voor winkels, zorg, sociaal-culturele inrichting, sport en recreatie.
 • De rondweg met inprikkers wordt behouden voor een goede bereikbaarheid van de aanliggende wijken. Er wordt een “parkway” toegevoegd aan de buitenrand van de nieuwe wijk, om verbreden en verleggen van de rondweg te voorkomen. De wijken zijn autoluw.
 • Bestaande wandel- en fietsroutes sluiten aan op de nieuwe wijk via veilige fietstunnels. Hierdoor zijn het centrum en het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar en hiermee ook de regio en verdere recreatiegebieden zoals Amelisweerd.
 • De Limesbaan (oprit naar de snelweg) versterkt deze bereikbaarheid.
 • De stadsrand is aantrekkelijk door gedeeltelijke bebouwing, zichtlijnen, waterpartijen met riet, en een groene overgang naar een uitgestrekt landschap. Een wandel- en fietspad door deze stadsrand langs de gemeentegrens dient als noord-zuidverbinding.


2. Landschap

 • Dit ontwerp maakt een gezonde groene leefomgeving dichtbij natuur en recreatiegebied mogelijk.
 • De bestaande groenblauwe structuur, zoals het Imkerspark in Houten-Noordwest tot het Kooikerspark in Noordoost, wordt voortgezet en versterkt in de historische Krommerijnloop.
 • De Krommerijnloop wordt herontwikkeld als groene corridor: er komt een verbinding van de Rietplas via de Krommerijnloop naar de Kooikersplas. Dit gebied wordt gebruikt voor wonen, wandelen en recreatie: het groen omarmd.
 • Het Krommerijnloop corridor en de stadsrand worden ingericht als een biodiverse leefomgeving.
 • Biodiversiteit wordt gestimuleerd op wijk- en buurtniveau door middel van gemeenschappelijke tuinen, moestuinen, voedselbossen, stadslandbouw en recreatief groen.
 • Het ontwerp houdt rekening met zichtlijnen en vergezichten.
 • De stadsrand en het uitgestrekte landschap daarachter worden als landschapspark gepland en uitgevoerd in nauwe samenwerking met Bunnik.


3. Duurzaamheid

 • Duurzaamheid voor klimaatadaptatie, energieopwekking en circulariteit wordt geïmplementeerd door middel van zonnedaken, groene gevels, wateropvang en hernieuwbare bouwmaterialen.


4. Mobiliteit

 • Het verkeersconcept is gebaseerd op het bestaande wegennet van Houten.
 • De bestaande rondweg wordt behouden en samen met de nieuwe “parkway” als tweede noord-zuidverbinding is de nieuwe wijk goed bereikbaar.
 • De Limesbaan en aansluiting hiervan op de A12 richting Utrecht/Arnhem zorgt voor een uitstekende regionale bereikbaarheid, bereikbaarheid van verdere recreatiegebieden en een ontlasting van knelpunten op de Utrechtse weg.
 • De realisatie van 3.200 woningen in Houten-Oost maakt een minder sterke verdichting in Centrum, Molenzoom en Koppeling mogelijk, waarmee een grotere druk op de rondweg bij Koppeling voorkomen wordt.
 • Het fietswegennet, wandelpaden en recreatievoorzieningen worden uitgebreid.
 • Er zijn mogelijkheden voor een snelbuslijn naar Utrecht Centraal en/of de Uithof en naar Amelisweerd.
 • Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld als seniorenvervoer naar Centrum, Castellum en Loericker Stee.


5. Gezondheid

 • De groene woonomgeving met nabije zorg-, sport- en recreatievoorzieningen stimuleert een gezonde leefstijl.
 • Geluidshinder wordt beperkt door middel van geluidswallen als om de Rondweg.
 • De luchtkwaliteit is beter dan bij alternatieve woonlocaties langs de snelweg en de groene omgeving ondersteunt ook de luchtkwaliteit.


6. Woningbehoefte

 • De woningbouw is gebaseerd op de woonbehoefte van Houtenaren. Er wordt ruim voorzien in woningen voor jongeren en starters, maar ook de doorstromersvraag wordt beheerd door te focussen op woningen voor doorstromers. 
 • Door doorstroommogelijkheden aan te bieden kunnen de huidige bewoners in Houten doorstromen. Zij laten woningen achter in bestaande wijken van Houten, die vervolgens voor starters beschikbaar komen. Dit heeft een vitaliserend effect op deze wijken.
 • Er worden verschillende typen woningen aangeboden en er zijn verschillende combinaties van woonoppervlak, betaalbaarheid en functie mogelijk in het ontwerp. Er is bijvoorbeeld variatie mogelijk in appartementen, zorgwoningen, hofjeswoningen, meergeneratiewoningen en meer. De flexibele variabele indeling van het ontwerp zorgt ervoor dat de woningen zo goed mogelijk aan kunnen sluiten bij de woningbehoefte.
 • De regionale woonbehoefte wordt door de extra woningen in Houten-Oost verlicht, voornamelijk de vraag naar wonen in een Houtense omgeving. 


INSPIRATIEVOORBEELD Detailschets Stadslandbouw


INSPIRATIEVOORBEELD Detailschets Hofjeswoningen/WebstructuurStedenbouwkundig concept

Woonvormen

Mobiliteit

Biodiversiteit, Duurzaamheid

Het Houtens DNA

Kromme Rijnpark in Houten-Oost

 

Woonvormen