Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

Nieuwsberichten

NIEUWSBRIEF 4 november 2021

Beste allemaal,

Hierbij ontvangen jullie van ons weer een update rondom het Manifest Houtense Koers.

Op 4 november 2021 (vanavond) staan de uitkomsten van het Onderzoek gebiedsontwikkeling Houten-Noordwest en Houten-Oost op de agenda van de gemeenteraad. Wij hebben onze input kunnen leveren tijdens het gehele onderzoek. Tevens hebben we commentaar gegeven op de uitkomsten. (Bijlage 1.14 Reflectie Manifest op Onderzoek Houten-NW en -Oost-16-09-21, te vinden bij de raadsstukken, op onze website en in de vorige nieuwsbrief).

Voor ons is de belangrijkste uitkomst dat Houten-Oost een realistische optie blijkt!

In relatie tot Noordwest is ontwikkeling van Houten-Oost financieel haalbaarder, met minder onzekerheden en risico's, en is een (veel) groener en gezonder woonmilieu mogelijk.

Reflectie

We vinden het wel jammer dat bovenstaande conclusies in het rapport niet zo duidelijk worden getrokken. Voor een onderzoek naar de financiële en ruimtelijke haalbaarheid, met als uitgangspunt en ondertitel 'Gezonde, groene ontwikkeling van Houten', is dat eigenlijk heel opmerkelijk. Hoewel ook de ontwikkeling van Houten-Oost kent nog tekorten, zijn die tekorten per woning substantieel lager dan voor Noordwest. Het rapport maakt daar geen melding van. Tevens kent Oost veel meer m2 wijkgroen per woning dan Noordwest. We zijn helaas nog steeds in afwachting van de totale hoeveelheden groen (inclusief buurtgroen) per woning voor de verschillende scenario's. Ook die informatie ontbreekt in het onderzoeksrapport.

Bovengenoemde conclusies stonden centraal in onze reflectie en in een aanvullende reactie aan de Raad d.d. 8 oktober. In onze inbreng op de Bijpraatavond voor de raad op 11 oktober en tijdens de RTG over het onderzoek op 12 oktober 2021 kon u dit ook terug horen.

U kunt al onze inbreng (bovenstaande stukken) ook nalezen op onze website www.houtensekoers.nl. Hier is ook een memo te vinden over de aanscherping van de gezondheidskundige normen (uit 2005) voor luchtkwaliteit door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De conclusie is kortweg dat het voor de gezondheid het beste is om woningbouw zo ver mogelijk van (snel)wegen te situeren.

Hoe nu verder?

Het proces om te komen tot een keuze voor de ontwikkeling van Houten gaat uiteraard na het onderzoek door. Een echte keuze tussen Noordwest of -Oost zal pas in de volgende collegeperiode volgen. Wat ons betreft na uitvoerige participatie door de Houtense inwoners. Wij lopen ons al warm voor die fase en vinden het belangrijk om ook te blijven inspireren. Op onze website vindt u daarvan al de eerste voorbeelden. Wellicht dat die voorbeelden de partijen in de raad nog inspireren voor hun inzet bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en inwoners bij hun keuze in het stemhokje.

Wij blijven ons inzetten!

Los van het bovenstaande zullen wij proberen een bijdrage te leveren aan de volgende stappen in het proces, waarbij onze betrokkenheid en inzet gericht blijft op een zo groen en gezond mogelijke ontwikkeling van Houten, waarbij mens en milieu centraal staan.

Voor vragen zijn wij te bereiken via houtensekoers@gmail.com

Vriendelijke groeten,

Sharon Zwijsen

Namens het Manifest Houtense Koers

P.S. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons even weten!NIEUWSBRIEF 29 september 2021

Beste allemaal,

Na een lange ‘radiostilte’ komen we nu weer bij jullie terug voor een update. Er is toch veel gebeurd in de afgelopen zomer, met name met betrekking tot het onderzoek naar de haalbaarheid van Houten-Noordwest en Houten-Oost.

1. Onderzoek naar Houten-Noordwest en Houten-Oost.

In de afgelopen maanden hebben we druk meegewerkt en meegedacht met het onderzoek naar Houten-Noordwest en Houten-Oost. Deze week zijn de resultaten hiervan eindelijk gepubliceerd en kunnen we jullie hierover inlichten!

Het volledige onderzoek is te vinden via:

https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Thema/Projecten/Samen_bouwen_aan_Houten/Bijlage_1_Onderzoek_gebiedsontwikkeling_Houten-Noordwest_en_Houten-Oost.pdf

De reflectie die wij als Manifest- groep hierop gegeven hebben is te vinden via:

https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Thema/Projecten/Samen_bouwen_aan_Houten/Bijlage_1_14_Reflectie_Manifest_op_Onderzoek_Houten-NW_en_-Oost_16-09-21__746520_.pdf

Zoals degene die deze documenten al gelezen heeft kan zien, hebben wij als groep nog een flink aantal reflectiepunten die we overzichtelijk hebben samengevat. Ik zal het proces van de afgelopen maanden en deze reflectiepunten kort voor jullie uiteenzetten.

Naar aanleiding van verschillende moties van de Gemeenteraad zijn wij als groep ‘Manifest Houtense Koers’ intensief betrokken geraakt bij het onderzoek gebiedsontwikkeling Houten- Noordwest en Houten-Oost. We hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend voor de deelname aan dit project. We hebben regelmatig goed contact gehad met het Ontwerpteam en de wethouder.

Op hoofdlijnen concluderen wij dat we ons kunnen vinden in de resultaten. Met name de conclusie dat Oost financieel goed haalbaar is stemt ons tevreden. Over een aantal punten zijn we het helaas niet (volledig) eens geworden met de uitkomsten van het onderzoek en de wijze waarop die wordt gepresenteerd. Kort komen deze neer op:

1. Het onderzoek is onvolledig, niet alles is onderzocht

2. Er mist een duidelijk inzicht in de planning van de woningbouw en verschillen daarin tussen scenario’s

3. Er zijn in Oost potentieel grote opbrengsten voor de gemeente, die opbrengsten kunnen ingezet worden als dekking van de investeringen (dit punt verdiend meer aandacht)

4. Alle ‘mogelijke’ scenario’s hebben nog een enorm financieel gat en inzicht in
optimaliseringsmogelijkheden ontbreekt

5. De conclusies op grond van de verkeersscenario’s zijn incompleet doordat er concrete cijfers ontbreken

6. Scenario 1,2 en 4 kennen geen landschapspark van 35 ha.

7. Scenario 3 is, in tegendeel met wat het rapport stelt, een stuk groener dan scenario 2

8. Het onderzoek van Companen wordt teveel gevolgd voor in ieder geval scenario 3, het woningbouwprogramma van het Manifest past beter bij de lokale woningbehoefte.

9. De mogelijkheden voor cofinanciering in Noordwest zullen naar verwachting erg klein zijn

10. Alle teksten over het (ontbreken van) provinciale medewerking zijn niet definitief

11. In de rapportage worden kansen voor Noordwest sterker aangezet, terwijl bij Oost de bedreigingen vaak genoemd worden

De (slot)conclusie dat de keuze voor Noordwest of Oost vooral een principiële keuze is, onderschrijven wij niet. Daarvoor is het verschil in ‘perspectief op financiële haalbaarheid’, en de daarbij horende risico’s en onzekerheden, tussen Noordwest en Oost (veel) te groot. Oost scoort op deze punten aanmerkelijk beter en geeft meer perspectief en minder risico’s en onzekerheden. In die zin is er wat ons betreft niet echt sprake van een keuze.

In de reflectie kunt u de uitgebreide uitleg bij deze punten vinden. Naast deze hoofdpunten hebben we in de reflectie tevens een aantal meer gedetailleerde, tekstuele reflectiepunten genoemd worden.

2. Onderzoek naar het stemgedrag tijdens het referendum

In de afgelopen maanden is er tevens door de gemeente een enquête uitgezet. Een bepaald aantal mensen is hier per brief voor uitgenodigd en deze resultaten zijn verwerkt in een rapportage. De resultaten van de deelnemers die vrijwillig de enquête hebben ingevuld zijn hier niet in verwerkt.

De link van het rapport:

https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Thema/Projecten/Samen_bouwen_aan_Houten/Ruimtelijke_Koers-_achtergronden_bij_het_referendum_def.pdf

Voor de inwoners die de enquête niet hebben kunnen invullen is als Bijlage B de originele enquête ingevoegd zodat u de vragen alsnog door kunt lezen. Ik zal kort even inzoomen op de uitkomsten van twee belangrijke vragen, waarbij ik de resultaten van de voor- en tegenstemmers tegen elkaar afzet (blanco- en niet-stemmers laat ik achterwege);

Hoe goed kende men de Ruimtelijke Koers bij het stemmen?

Tabel 2.1 Hoe goed kent u de inhoud van de ruimtelijke koers?

 • Voorstemmers: 29% kent alle tot de meeste onderdelen, 52% kent de visie op hoofdlijnen, 16% kent de visie vaag en 3% kent de inhoud van de visie niet
 • Tegenstemmers: 37% kent alle tot de meeste onderdelen, 55% kent de visie op hoofdlijnen, 7% kent de visie vaag en 1% kent de inhoud van de visie niet

Figuur 2.1 Heeft u de Ruimtelijke Koers gelezen?

 • Voorstemmers: 17% ja, de gehele visie; 58% ja, delen van de visie; 25% nee, niet gelezen
 • Tegenstemmers: 26% ja, de gehele visie; 60% ja, delen van de visie; 15% nee, niet gelezen

Getrokken conclusies door het rapport over bovenstaande:

 • Een op de vijf inwoners zegt de gehele Ruimtelijke Koers gelezen te hebben
 • Onder de tegenstemmers is het percentage dat de gehele visie gelezen heeft het grootst
 • De voorstemmers hebben vaker dan gemiddeld de visie niet gelezen
 • Van de inwoners die alle of de meeste onderdelen zeggen te kennen, is een groter aandeel tegenstemmer.

Wat waren de motieven achter stemgedrag?

Voorstemmers:

 • Behoefte aan nieuwe woningen in Houten
 • Het plan vermijdt de komst van bebouwing in groene gebieden

Tegenstemmers:

 • Tegen hoogbouw en verstedelijking
 • De keuze voor bepaalde bouwlocaties
 • Proces verliep niet zoals gewenst

Vreemd is dat voor alle motieven een hele serie citaten van de gegeven antwoorden volgt, behalve voor het motief ‘de keuze voor bepaalde bouwlocaties’. Die antwoorden hadden naar onze mening nu juist inzicht kunnen bieden in de argumenten voor of tegen bepaalde locaties, mede in het licht van de komende discussie over Noordwest of Oost.

In het onderzoek wordt tevens ingezoomd op de manier waarop het participatieproces verliep en hoe dit in de toekomst beter gedaan kan worden. Dit is echter te omvangrijk om samen te vatten. Lees hiervoor pagina 17 t/m 23.

3. Hoe nu verder?

Op 11 oktober om 19.00 uur is er een bijpraatavond waarin het college de raad bijpraat over het onderzoek naar Houten-Noordwest en Houten-Oost. Gedurende deze avond zal het Ontwerpteam een presentatie geven over het onderzoek. Als Manifest-groep zullen wij ook een korte presentatie verzorgen. Deze avond is digitaal en openbaar; dus haak vooral in!

Op 12 oktober om 19.00 uur is er een RTG over het onderzoek naar Houten-Noordwest en Houten- Oost. Hier krijgt u de gelegenheid om in te spreken, vooraf dient u zich wel aangemeld te hebben. Het is een openbare bijeenkomst, dus meekijken kan ook zonder aanmelding!

Aanmelden om in te spreken kan via onderstaande link:

https://www.houten.nl/gemeenteraad-en-college/gemeenteraad/spreekrecht-burgers-en-instellingen/aanmeldingsformulier-rtg

Wij zullen ons als Manifest Houtense Koers blijven inzetten om contact te houden met zowel het college als de raad.

4. Wat vindt u ervan?

Wij zijn uiteraard ook benieuwd naar jullie reacties! Stuur ons gerust een mailtje bij vragen of opmerkingen. We vinden het altijd leuk om feedback te ontvangen en we zullen hiermee ook aan de slag gaan.

5. MANIFEST 2.0!

Nu dit onderzoek is afgerond gaan wij als Manifest Houtense Koers natuurlijk niet stil zitten! In de komende maanden zullen wij ons gaan inzetten om de resultaten en reflectie te verwerken in een nieuwe versie van ons plan. Het Manifest 2.0 wordt dus een feit! Hierover volgt gedurende de komende periode uiteraard meer informatie!

Wil iemand in uw omgeving zich nog aanmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan! Stuur een mailtje naar houtensekoers@gmail.com.

Hartelijke groeten,

Sharon Zwijsen

Namens het Manifest Houtense Koers

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Als u een mailtje stuurt haal ik u van de lijst!

Deze nieuwsbrief is met zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden.


NIEUWSBRIEF 15.05.2021

Beste geïnteresseerden,

Het is inmiddels ruim 8 weken geleden dat het referendum over de Ruimtelijke Koerts is gehouden. Met deze brief willen we jullie vertellen wat er sindsdien is gebeurd en hoe wij als Manifest groep daarbij betrokken zijn. Maar eerst nog een bedankje aan iedereen die ons geholpen heeft met flyers uitdelen, facebook berichten verzenden, stemmen, etc. Nogmaals dank!

Samenvattend, de gemeente gaat het Manifest (m.n. Houten-Oost, volwaardige wijk met 3.200 woningen) op hoofdlijnen onderzoeken op haalbaarheid. En we hebben afspraken gemaakt met de gemeente over onze betrokkenheid hierbij. Daarnaast onderzoeken we samen met een bouwontwikkelcombinatie de haalbaarheid van Houten-Oost. Zij doen dat niet alleen om ons te helpen, maar ook uit eigen belang, omdat ze gronden hebben in Houten-Oost. We zijn blij dat zowel de gemeente als de ontwikkelaars de kansen van een volwaardige wijk in Houten-Oost serieus onderzoeken. Een positieve uitkomst vergroot ook de kansen dat Centrum, Molenzoom en Koppeling op een minder stedelijke, maar Houtense manier worden verdicht. De verdere planvorming vergt nog een lange adem, maar wij blijven er bovenop zitten 😊.

We blijven positief kritisch meedenken over het vervolg (visie, participatie, planvorming e.d.). We blijven ook contact houden met jullie, de referendum groep, de molenzoom groep, etc. In ieder geval met een periodieke nieuwsbrief en via de website. Maar we ontwikkelen de komende weken ook de contouren van een ‘groter plan’ om als Houtense inwoners een stem te hebben in het vervolg. Wat ons betreft een ‘veelstemmige’ inbreng, dus daar willen we ‘iedereen’ voor uitnodigen. Kortom, tot binnenkort!

Update

Voor degenen die meer in detail willen weten wat er de afgelopen weken is gebeurd, en wellicht even kwijt zijn waar ‘we’ nu staan. volgt hieronder een beknopt chronologisch overzicht.

 • Begin maart hebben we kennis gemaakt met de projectgroep van de gemeente die motie 86 gaat onderzoeken (uit raadsdebat over Ontwerp Ruimtelijke Koers, 21 januari 2021). In deze motie is gevraagd onderzoek te doen naar een locatie Houten-Oost met maximaal 2.200 woningen.

 

  17 maart is het referendum gehouden en 18 maart is de uitslag bekend. De opkomst is 76% en 66% heeft NEE gestemd.

 

 • 30 maart is er een raadsvergadering geweest om de Referendumuitslag te bespreken en de consequenties voor de Ruimtelijke Koers te trekken. De raad heeft unaniem besloten te stoppen met de Ruimtelijke Koers. Daarbij wordt opgemerkt dat dat besluit door een aantal partijen met heel weinig enthousiasme is genomen. Het resultaat is echter dat er dus een streep door de Ruimtelijke Koers gaat en er een nieuw proces gestart gaat worden. In dezelfde raadsvergadering is ook een motie van (o.a.) D66 aangenomen waarin o.a. het volgende stond:
 1. Maak een analyse van de belangrijkste overwegingen van de voor- en tegenstemmers;
 2. Breng verschillende aanpakken in kaart om te komen tot een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Houten;
 3. Informeer de gemeenteraad hierover binnen vier weken middels een raadsinformatiebrief;
 4. Ga in de tussentijd door met de het onderzoek naar de locaties Houten-Oost en Noordwest, zoals reeds in gang gezet met motie 86 uit raadsvergadering 21 januari. (redactie – dit onderzoek is bedoeld om in de achterzak mee te nemen in een vervolg proces naar een nieuwe visie op woningbouw);
 5. Informeer de inwoners over de voortgang van het proces.
 6. Er is ook gevraagd om de schrijvers van het Manifest Houtense Koers nadrukkelijk te betrekken bij deze verdere onderzoeken naar Houten Noordwest en Houten-Oost.

 

   

  • Begin april hadden we op ons verzoek een gesprek met de gemeente over het onderzoek naar Houten-Oost, zodat we een idee hebben hoe dat 13 april op een Bijpraatavond aan de gemeenteraad gepresenteerd zal worden. We krijgen een vertrouwelijke presentatie te zien van het onderzoek tot dusver. Die presentatie geeft ons onvoldoende vertrouwen dat we echt betrokken worden en dat het Manifest op juiste wijze wordt onderzocht.
  • Op 12 april hebben we een brief aan alle fracties gestuurd om ze daarover te informeren en roepen we op ook de Manifest-variant van Houten-Oost (3.200 woningen) te onderzoeken.
   13 april is een tussenstand van de onderzoeken naar Houten-Oost en Noordwest gepresenteerd aan de raad. De presentatie was weinig spannend. Wel is door wethouder Bos de toezegging gedaan dat ook de Manifest-variant van Houten-Oost (3.200 woningen) onderzocht gaat worden, en dat de Manifest groep hier nauw bij betrokken zal worden.

   

   Half april hadden we een gesprek met o.a. de gemeentelijk projectleider en wethouder Bos. Het was een constructief gesprek over het proces. We spreken onder andere af:

   

  • om vaker (ca. 2-wekelijks) contact te hebben, hierdoor een betere ‘werkrelatie’ te creëren, en te zorgen dat we beter aangehaakt worden op het lopende onderzoek;
  • dat we vertrouwelijk om gaan met informatie die we te zien krijgen;
  • dat we de uitgangspunten, kengetallen e.d. krijgen die gehanteerd worden om Houten-Oost door te rekenen.
   Later die dag hadden we een gesprek met een deel van het Ontwerpteam over het onderzoek naar Houten-Oost. We bespraken o.a. de dilemma’s rondom de verkeersafwikkeling, parkeernormen, woondichtheden en hoe zorg te dragen voor een daadwerkelijk biodiverse uitwerking van het plan. Idee daarbij is om in elk geval de (financiële) effecten van belangrijke keuzes inzichtelijk te maken.

   

   Afgelopen weken hadden we ook regelmatig overleg met de bouwontwikkelcombinatie over de haalbaarheid van Houten-Oost. Er is op hoofdlijnen gerekend, en de uitkomst is positief. Ook is gesproken over hoe het vervolgproces in te richten, en de rol van ‘de bewoners’, lokale deskundigen e.d. bij de planvorming en planuitvoering. We kunnen constateren dat de neuzen goeddeels dezelfde kant op staan, wat de kansen van een integrale uitvoering van het Manifest (fysiek, mens, milieu) enorm vergroot.

   

  • Naar verwachting zullen de raad en de inwoners binnenkort nader geïnformeerd worden, zoals verzocht in de motie op 30 maart (zie hierboven).
   Afsluitend, de komende periode blijven we onderzoek doen en expertise inzetten om onze ideeën en plannen nog beter te onderbouwen en verder te brengen. We blijven kritisch en alert op de onderzoeken en de procesaanpak voor het vervolg, en zullen daar ook voorstellen voor doen. We zijn inmiddels volop betrokken en zullen er alles aan doen om Houten leefbaar, gezond en groen te houden, én te zorgen voor aantrekkelijk, betaalbaar, duurzaam en zo snel als mogelijk te realiseren woningaanbod.
   De Manifest groep Houtense Koers is springlevend en zet haar activiteiten voort, gesteund door velen, en samen met velen! Tot ziens!
   Manifest groep Houtense Koers

   Dankwoord
   Beste mensen, het Referendum heeft een duidelijke uitslag laten zien. De kansen op een passender Koers voor Houten zijn fors toegenomen. Die kans is er gekomen dankzij de initiatiefnemers van het Referendum, Rino Jonkers, Ellen Standhardt-Jonkers en Jolanda Wijsmuller. Veel dank dus voor hun enorme inzet! Met het Manifest willen wij een inspirerend, doordacht en verantwoord alternatief bieden. Het Manifest laat zien dat het anders kan. De ongelofelijk grote steun voor beide initiatieven heeft ons aangenaam verrast. Heel erg bedankt daarvoor! Het geeft ons de energie om ook de komende periode bij te blijven dragen aan de planvorming die nodig is om te voorzien in de (urgente) en diverse woningbehoefte. Anders ingevuld dan voorheen, maar wel vanuit een visie en op een manier die past bij wat Houten Houten maakt. Met als doel om gewilde, gemengde woonmilieus te realiseren waar het prettig wonen is. En wat ons betreft nog socialer, nog groener en nog duurzamer, want dat waarborgt een mooie toekomst voor iedereen. Mens en milieu centraal!

   

   We spreken elkaar!

   

  • Linda Flipse
  • Jacco Hoogewoud
  • Annette Kreft
  • Klaas-Hemke van Meekeren
  • Maurice van Noordenne
  • Rob Ummels
  • Sharon Zwijsen   NIEUWSBRIEF 09.02.2021

   Beste geïnteresseerden,

   Het referendum komt steeds dichterbij! Wij roepen iedereen dan ook op; stem TEGEN! Zo kan onze Houtense Koers een echte kans krijgen! We blijven ondertussen onze Koers verbeteren en aanpassen. In de Gemeenteraad heeft ons plan in ieder geval indruk gemaakt. Tijdens de raadsvergaderingen werden we meermaals aangehaald of geciteerd. We hopen natuurlijk dat dit effect gaat hebben op het college. We hebben jullie hulp nodig!!
   We gaan in het kader van het referendum ook nog ‘campagne voeren’ om zoveel mensen bewust te maken van de Ruimtelijke- én de Houtense Koers. We zijn dan ook op zoek naar een grafisch vormgever of iemand met talenten in die richting die ons vrijwillig en op korte termijn (voor 24 februari 2021) zou willen helpen met het verder ontwerpen van onze flyer. Ben jij of ken jij iemand die dit voor ons zou willen doen? Stuur ons dan een mailtje, dat zouden we waarderen!
   We moeten die flyer natuurlijk ook verspreiden… We zijn van plan er veel te laten drukken dus we hebben jullie hulp nodig! In de week van 3 tot 10 maart willen we de flyers in de brievenbus doen. Stuur ons een mailtje als je hier een handje aan mee wilt helpen, met daarbij een voorkeur van een wijk! We zijn jullie dankbaar voor de steun en positieve woorden die we telkens ontvangen. Hiermee geloven we dat deze Koers een prachtige realiteit zou kunnen worden. Ken je nog andere mensen die graag op de hoogte blijven van de Houtense Koers? Laat ze een mailtje sturen om aangemeld te worden voor de nieuwsbrief. Blijf ook onze website in de gaten houden voor de laatste nieuwtjes!
   Groeten

   

   De leden van de Houtense Koers

   

  • Kijk ook op Referendumhouten.nu
  • Presentatie Houtense koers
  • Blog
  • Interview en Persberichten
  • STEMADVIES REFERENDUM