Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

Nieuwsberichten

NIEUWSBRIEF 15.05.2021

Beste geïnteresseerden,

Het is inmiddels ruim 8 weken geleden dat het referendum over de Ruimtelijke Koerts is gehouden. Met deze brief willen we jullie vertellen wat er sindsdien is gebeurd en hoe wij als Manifest groep daarbij betrokken zijn. Maar eerst nog een bedankje aan iedereen die ons geholpen heeft met flyers uitdelen, facebook berichten verzenden, stemmen, etc. Nogmaals dank!

Samenvattend, de gemeente gaat het Manifest (m.n. Houten-Oost, volwaardige wijk met 3.200 woningen) op hoofdlijnen onderzoeken op haalbaarheid. En we hebben afspraken gemaakt met de gemeente over onze betrokkenheid hierbij. Daarnaast onderzoeken we samen met een bouwontwikkelcombinatie de haalbaarheid van Houten-Oost. Zij doen dat niet alleen om ons te helpen, maar ook uit eigen belang, omdat ze gronden hebben in Houten-Oost. We zijn blij dat zowel de gemeente als de ontwikkelaars de kansen van een volwaardige wijk in Houten-Oost serieus onderzoeken. Een positieve uitkomst vergroot ook de kansen dat Centrum, Molenzoom en Koppeling op een minder stedelijke, maar Houtense manier worden verdicht. De verdere planvorming vergt nog een lange adem, maar wij blijven er bovenop zitten 😊.

We blijven positief kritisch meedenken over het vervolg (visie, participatie, planvorming e.d.). We blijven ook contact houden met jullie, de referendum groep, de molenzoom groep, etc. In ieder geval met een periodieke nieuwsbrief en via de website. Maar we ontwikkelen de komende weken ook de contouren van een ‘groter plan’ om als Houtense inwoners een stem te hebben in het vervolg. Wat ons betreft een ‘veelstemmige’ inbreng, dus daar willen we ‘iedereen’ voor uitnodigen. Kortom, tot binnenkort!

Update

Voor degenen die meer in detail willen weten wat er de afgelopen weken is gebeurd, en wellicht even kwijt zijn waar ‘we’ nu staan. volgt hieronder een beknopt chronologisch overzicht.

 • Begin maart hebben we kennis gemaakt met de projectgroep van de gemeente die motie 86 gaat onderzoeken (uit raadsdebat over Ontwerp Ruimtelijke Koers, 21 januari 2021). In deze motie is gevraagd onderzoek te doen naar een locatie Houten-Oost met maximaal 2.200 woningen.

 

  17 maart is het referendum gehouden en 18 maart is de uitslag bekend. De opkomst is 76% en 66% heeft NEE gestemd.

 

 • 30 maart is er een raadsvergadering geweest om de Referendumuitslag te bespreken en de consequenties voor de Ruimtelijke Koers te trekken. De raad heeft unaniem besloten te stoppen met de Ruimtelijke Koers. Daarbij wordt opgemerkt dat dat besluit door een aantal partijen met heel weinig enthousiasme is genomen. Het resultaat is echter dat er dus een streep door de Ruimtelijke Koers gaat en er een nieuw proces gestart gaat worden. In dezelfde raadsvergadering is ook een motie van (o.a.) D66 aangenomen waarin o.a. het volgende stond:
 1. Maak een analyse van de belangrijkste overwegingen van de voor- en tegenstemmers;
 2. Breng verschillende aanpakken in kaart om te komen tot een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Houten;
 3. Informeer de gemeenteraad hierover binnen vier weken middels een raadsinformatiebrief;
 4. Ga in de tussentijd door met de het onderzoek naar de locaties Houten-Oost en Noordwest, zoals reeds in gang gezet met motie 86 uit raadsvergadering 21 januari. (redactie – dit onderzoek is bedoeld om in de achterzak mee te nemen in een vervolg proces naar een nieuwe visie op woningbouw);
 5. Informeer de inwoners over de voortgang van het proces.
 6. Er is ook gevraagd om de schrijvers van het Manifest Houtense Koers nadrukkelijk te betrekken bij deze verdere onderzoeken naar Houten Noordwest en Houten-Oost.

 

   

  • Begin april hadden we op ons verzoek een gesprek met de gemeente over het onderzoek naar Houten-Oost, zodat we een idee hebben hoe dat 13 april op een Bijpraatavond aan de gemeenteraad gepresenteerd zal worden. We krijgen een vertrouwelijke presentatie te zien van het onderzoek tot dusver. Die presentatie geeft ons onvoldoende vertrouwen dat we echt betrokken worden en dat het Manifest op juiste wijze wordt onderzocht.
  • Op 12 april hebben we een brief aan alle fracties gestuurd om ze daarover te informeren en roepen we op ook de Manifest-variant van Houten-Oost (3.200 woningen) te onderzoeken.
   13 april is een tussenstand van de onderzoeken naar Houten-Oost en Noordwest gepresenteerd aan de raad. De presentatie was weinig spannend. Wel is door wethouder Bos de toezegging gedaan dat ook de Manifest-variant van Houten-Oost (3.200 woningen) onderzocht gaat worden, en dat de Manifest groep hier nauw bij betrokken zal worden.

   

   Half april hadden we een gesprek met o.a. de gemeentelijk projectleider en wethouder Bos. Het was een constructief gesprek over het proces. We spreken onder andere af:

   

  • om vaker (ca. 2-wekelijks) contact te hebben, hierdoor een betere ‘werkrelatie’ te creëren, en te zorgen dat we beter aangehaakt worden op het lopende onderzoek;
  • dat we vertrouwelijk om gaan met informatie die we te zien krijgen;
  • dat we de uitgangspunten, kengetallen e.d. krijgen die gehanteerd worden om Houten-Oost door te rekenen.
   Later die dag hadden we een gesprek met een deel van het Ontwerpteam over het onderzoek naar Houten-Oost. We bespraken o.a. de dilemma’s rondom de verkeersafwikkeling, parkeernormen, woondichtheden en hoe zorg te dragen voor een daadwerkelijk biodiverse uitwerking van het plan. Idee daarbij is om in elk geval de (financiële) effecten van belangrijke keuzes inzichtelijk te maken.

   

   Afgelopen weken hadden we ook regelmatig overleg met de bouwontwikkelcombinatie over de haalbaarheid van Houten-Oost. Er is op hoofdlijnen gerekend, en de uitkomst is positief. Ook is gesproken over hoe het vervolgproces in te richten, en de rol van ‘de bewoners’, lokale deskundigen e.d. bij de planvorming en planuitvoering. We kunnen constateren dat de neuzen goeddeels dezelfde kant op staan, wat de kansen van een integrale uitvoering van het Manifest (fysiek, mens, milieu) enorm vergroot.

   

  • Naar verwachting zullen de raad en de inwoners binnenkort nader geïnformeerd worden, zoals verzocht in de motie op 30 maart (zie hierboven).
   Afsluitend, de komende periode blijven we onderzoek doen en expertise inzetten om onze ideeën en plannen nog beter te onderbouwen en verder te brengen. We blijven kritisch en alert op de onderzoeken en de procesaanpak voor het vervolg, en zullen daar ook voorstellen voor doen. We zijn inmiddels volop betrokken en zullen er alles aan doen om Houten leefbaar, gezond en groen te houden, én te zorgen voor aantrekkelijk, betaalbaar, duurzaam en zo snel als mogelijk te realiseren woningaanbod.
   De Manifest groep Houtense Koers is springlevend en zet haar activiteiten voort, gesteund door velen, en samen met velen! Tot ziens!
   Manifest groep Houtense Koers
   Dankwoord
   Beste mensen, het Referendum heeft een duidelijke uitslag laten zien. De kansen op een passender Koers voor Houten zijn fors toegenomen. Die kans is er gekomen dankzij de initiatiefnemers van het Referendum, Rino Jonkers, Ellen Standhardt-Jonkers en Jolanda Wijsmuller. Veel dank dus voor hun enorme inzet! Met het Manifest willen wij een inspirerend, doordacht en verantwoord alternatief bieden. Het Manifest laat zien dat het anders kan. De ongelofelijk grote steun voor beide initiatieven heeft ons aangenaam verrast. Heel erg bedankt daarvoor! Het geeft ons de energie om ook de komende periode bij te blijven dragen aan de planvorming die nodig is om te voorzien in de (urgente) en diverse woningbehoefte. Anders ingevuld dan voorheen, maar wel vanuit een visie en op een manier die past bij wat Houten Houten maakt. Met als doel om gewilde, gemengde woonmilieus te realiseren waar het prettig wonen is. En wat ons betreft nog socialer, nog groener en nog duurzamer, want dat waarborgt een mooie toekomst voor iedereen. Mens en milieu centraal!

   

   We spreken elkaar!

   

  • Linda Flipse
  • Jacco Hoogewoud
  • Annette Kreft
  • Klaas-Hemke van Meekeren
  • Maurice van Noordenne
  • Rob Ummels
  • Sharon Zwijsen   NIEUWSBRIEF 09.02.2021

   Beste geïnteresseerden,

   Het referendum komt steeds dichterbij! Wij roepen iedereen dan ook op; stem TEGEN! Zo kan onze Houtense Koers een echte kans krijgen! We blijven ondertussen onze Koers verbeteren en aanpassen. In de Gemeenteraad heeft ons plan in ieder geval indruk gemaakt. Tijdens de raadsvergaderingen werden we meermaals aangehaald of geciteerd. We hopen natuurlijk dat dit effect gaat hebben op het college. We hebben jullie hulp nodig!!
   We gaan in het kader van het referendum ook nog ‘campagne voeren’ om zoveel mensen bewust te maken van de Ruimtelijke- én de Houtense Koers. We zijn dan ook op zoek naar een grafisch vormgever of iemand met talenten in die richting die ons vrijwillig en op korte termijn (voor 24 februari 2021) zou willen helpen met het verder ontwerpen van onze flyer. Ben jij of ken jij iemand die dit voor ons zou willen doen? Stuur ons dan een mailtje, dat zouden we waarderen!
   We moeten die flyer natuurlijk ook verspreiden… We zijn van plan er veel te laten drukken dus we hebben jullie hulp nodig! In de week van 3 tot 10 maart willen we de flyers in de brievenbus doen. Stuur ons een mailtje als je hier een handje aan mee wilt helpen, met daarbij een voorkeur van een wijk! We zijn jullie dankbaar voor de steun en positieve woorden die we telkens ontvangen. Hiermee geloven we dat deze Koers een prachtige realiteit zou kunnen worden. Ken je nog andere mensen die graag op de hoogte blijven van de Houtense Koers? Laat ze een mailtje sturen om aangemeld te worden voor de nieuwsbrief. Blijf ook onze website in de gaten houden voor de laatste nieuwtjes!
   Groeten

   

   De leden van de Houtense Koers

   

  • Kijk ook op Referendumhouten.nu
  • Presentatie Houtense koers
  • Blog
  • Interview en Persberichten
  • STEMADVIES REFERENDUM