Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

Nieuwsbericht en activiteiten


NIEUWSBRIEF 4 november 2021

Beste allemaal,

Hierbij ontvangen jullie van ons weer een update rondom het Manifest Houtense Koers.

Op 4 november 2021 (vanavond) staan de uitkomsten van het Onderzoek gebiedsontwikkeling Houten-Noordwest en Houten-Oost op de agenda van de gemeenteraad. Wij hebben onze input kunnen leveren tijdens het gehele onderzoek. Tevens hebben we commentaar gegeven op de uitkomsten. (Bijlage 1.14 Reflectie Manifest op Onderzoek Houten-NW en -Oost-16-09-21, te vinden bij de raadsstukken, op onze website en in de vorige nieuwsbrief).

Voor ons is de belangrijkste uitkomst dat Houten-Oost een realistische optie blijkt!

In relatie tot Noordwest is ontwikkeling van Houten-Oost financieel haalbaarder, met minder onzekerheden en risico's, en is een (veel) groener en gezonder woonmilieu mogelijk.

Reflectie

We vinden het wel jammer dat bovenstaande conclusies in het rapport niet zo duidelijk worden getrokken. Voor een onderzoek naar de financiële en ruimtelijke haalbaarheid, met als uitgangspunt en ondertitel 'Gezonde, groene ontwikkeling van Houten', is dat eigenlijk heel opmerkelijk. Hoewel ook de ontwikkeling van Houten-Oost kent nog tekorten, zijn die tekorten per woning substantieel lager dan voor Noordwest. Het rapport maakt daar geen melding van. Tevens kent Oost veel meer m2 wijkgroen per woning dan Noordwest. We zijn helaas nog steeds in afwachting van de totale hoeveelheden groen (inclusief buurtgroen) per woning voor de verschillende scenario's. Ook die informatie ontbreekt in het onderzoeksrapport.

Bovengenoemde conclusies stonden centraal in onze reflectie en in een aanvullende reactie aan de Raad d.d. 8 oktober. In onze inbreng op de Bijpraatavond voor de raad op 11 oktober en tijdens de RTG over het onderzoek op 12 oktober 2021 kon u dit ook terug horen.

U kunt al onze inbreng (bovenstaande stukken) ook nalezen op onze website www.houtensekoers.nl. Hier is ook een memo te vinden over de aanscherping van de gezondheidskundige normen (uit 2005) voor luchtkwaliteit door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De conclusie is kortweg dat het voor de gezondheid het beste is om woningbouw zo ver mogelijk van (snel)wegen te situeren.

Hoe nu verder?

Het proces om te komen tot een keuze voor de ontwikkeling van Houten gaat uiteraard na het onderzoek door. Een echte keuze tussen Noordwest of -Oost zal pas in de volgende collegeperiode volgen. Wat ons betreft na uitvoerige participatie door de Houtense inwoners. Wij lopen ons al warm voor die fase en vinden het belangrijk om ook te blijven inspireren. Op onze website vindt u daarvan al de eerste voorbeelden. Wellicht dat die voorbeelden de partijen in de raad nog inspireren voor hun inzet bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en inwoners bij hun keuze in het stemhokje.

Wij blijven ons inzetten!

Los van het bovenstaande zullen wij proberen een bijdrage te leveren aan de volgende stappen in het proces, waarbij onze betrokkenheid en inzet gericht blijft op een zo groen en gezond mogelijke ontwikkeling van Houten, waarbij mens en milieu centraal staan.

Voor vragen zijn wij te bereiken via houtensekoers@gmail.com

Vriendelijke groeten,

Sharon Zwijsen

Namens het Manifest Houtense Koers

P.S. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons even weten!
NIEUWSBRIEF 29 september 2021

Beste allemaal,

Na een lange ‘radiostilte’ komen we nu weer bij jullie terug voor een update. Er is toch veel gebeurd in de afgelopen zomer, met name met betrekking tot het onderzoek naar de haalbaarheid van Houten-Noordwest en Houten-Oost.

1. Onderzoek naar Houten-Noordwest en Houten-Oost.

In de afgelopen maanden hebben we druk meegewerkt en meegedacht met het onderzoek naar Houten-Noordwest en Houten-Oost. Deze week zijn de resultaten hiervan eindelijk gepubliceerd en kunnen we jullie hierover inlichten!

Het volledige onderzoek is te vinden via:

https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Thema/Projecten/Samen_bouwen_aan_Houten/Bijlage_1_Onderzoek_gebiedsontwikkeling_Houten-Noordwest_en_Houten-Oost.pdf

De reflectie die wij als Manifest- groep hierop gegeven hebben is te vinden via:

https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Thema/Projecten/Samen_bouwen_aan_Houten/Bijlage_1_14_Reflectie_Manifest_op_Onderzoek_Houten-NW_en_-Oost_16-09-21__746520_.pdf

Zoals degene die deze documenten al gelezen heeft kan zien, hebben wij als groep nog een flink aantal reflectiepunten die we overzichtelijk hebben samengevat. Ik zal het proces van de afgelopen maanden en deze reflectiepunten kort voor jullie uiteenzetten.

Naar aanleiding van verschillende moties van de Gemeenteraad zijn wij als groep ‘Manifest Houtense Koers’ intensief betrokken geraakt bij het onderzoek gebiedsontwikkeling Houten- Noordwest en Houten-Oost. We hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend voor de deelname aan dit project. We hebben regelmatig goed contact gehad met het Ontwerpteam en de wethouder.

Op hoofdlijnen concluderen wij dat we ons kunnen vinden in de resultaten. Met name de conclusie dat Oost financieel goed haalbaar is stemt ons tevreden. Over een aantal punten zijn we het helaas niet (volledig) eens geworden met de uitkomsten van het onderzoek en de wijze waarop die wordt gepresenteerd. Kort komen deze neer op

1. Het onderzoek is onvolledig, niet alles is onderzocht
2. Er mist een duidelijk inzicht in de planning van de woningbouw en verschillen daarin tussen
scenario’s
3. Er zijn in Oost potentieel grote opbrengsten voor de gemeente, die opbrengsten kunnen
ingezet worden als dekking van de investeringen (dit punt verdiend meer aandacht)
4. Alle ‘mogelijke’ scenario’s hebben nog een enorm financieel gat en inzicht in
optimaliseringsmogelijkheden ontbreekt
5. De conclusies op grond van de verkeersscenario’s zijn incompleet doordat er concrete
cijfers ontbreken
6. Scenario 1,2 en 4 kennen geen landschapspark van 35 ha.
7. Scenario 3 is, in tegendeel met wat het rapport stelt, een stuk groener dan scenario 2
8. Het onderzoek van Companen wordt teveel gevolgd voor in ieder geval scenario 3, het
woningbouwprogramma van het Manifest past beter bij de lokale woningbehoefte.
9. De mogelijkheden voor cofinanciering in Noordwest zullen naar verwachting erg klein zijn
10. Alle teksten over het (ontbreken van) provinciale medewerking zijn niet definitief
11. In de rapportage worden kansen voor Noordwest sterker aangezet, terwijl bij Oost de
bedreigingen vaak genoemd worden.

De (slot)conclusie dat de keuze voor Noordwest of Oost vooral een principiële keuze is, onderschrijven wij niet. Daarvoor is het verschil in ‘perspectief op financiële haalbaarheid’, en de daarbij horende risico’s en onzekerheden, tussen Noordwest en Oost (veel) te groot. Oost scoort op deze punten aanmerkelijk beter en geeft meer perspectief en minder risico’s en onzekerheden. In die zin is er wat ons betreft niet echt sprake van een keuze.

In de reflectie kunt u de uitgebreide uitleg bij deze punten vinden. Naast deze hoofdpunten hebben we in de reflectie tevens een aantal meer gedetailleerde, tekstuele reflectiepunten genoemd worden.

2. Onderzoek naar het stemgedrag tijdens het referendum

In de afgelopen maanden is er tevens door de gemeente een enquête uitgezet. Een bepaald aantal mensen is hier per brief voor uitgenodigd en deze resultaten zijn verwerkt in een rapportage. De resultaten van de deelnemers die vrijwillig de enquête hebben ingevuld zijn hier niet in verwerkt.

De link van het rapport:

https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Thema/Projecten/Samen_bouwen_aan_Houten/Ruimtelijke_Koers-_achtergronden_bij_het_referendum_def.pdf

Voor de inwoners die de enquête niet hebben kunnen invullen is als Bijlage B de originele enquête ingevoegd zodat u de vragen alsnog door kunt lezen. Ik zal kort even inzoomen op de uitkomsten van twee belangrijke vragen, waarbij ik de resultaten van de voor- en tegenstemmers tegen elkaar afzet (blanco- en niet-stemmers laat ik achterwege);

Hoe goed kende men de Ruimtelijke Koers bij het stemmen? 

Tabel 2.1 Hoe goed kent u de inhoud van de ruimtelijke koers?

 • Voorstemmers: 29% kent alle tot de meeste onderdelen, 52% kent de visie op hoofdlijnen, 16% kent de visie vaag en 3% kent de inhoud van de visie niet
 • Tegenstemmers: 37% kent alle tot de meeste onderdelen, 55% kent de visie op hoofdlijnen, 7% kent de visie vaag en 1% kent de inhoud van de visie niet

Figuur 2.1 Heeft u de Ruimtelijke Koers gelezen?

 • Voorstemmers: 17% ja, de gehele visie; 58% ja, delen van de visie; 25% nee, niet gelezen
 • Tegenstemmers: 26% ja, de gehele visie; 60% ja, delen van de visie; 15% nee, niet gelezen

Getrokken conclusies door het rapport over bovenstaande:

 • Een op de vijf inwoners zegt de gehele Ruimtelijke Koers gelezen te hebben
 • Onder de tegenstemmers is het percentage dat de gehele visie gelezen heeft het grootst
 • De voorstemmers hebben vaker dan gemiddeld de visie niet gelezen
 • Van de inwoners die alle of de meeste onderdelen zeggen te kennen, is een groter aandeel tegenstemmer.

Wat waren de motieven achter stemgedrag?

Voorstemmers:

 • Behoefte aan nieuwe woningen in Houten
 • Het plan vermijdt de komst van bebouwing in groene gebieden

Tegenstemmers:

 • Tegen hoogbouw en verstedelijking
 • De keuze voor bepaalde bouwlocaties
 • Proces verliep niet zoals gewenst

Vreemd is dat voor alle motieven een hele serie citaten van de gegeven antwoorden volgt, behalve voor het motief ‘de keuze voor bepaalde bouwlocaties’. Die antwoorden hadden naar onze mening nu juist inzicht kunnen bieden in de argumenten voor of tegen bepaalde locaties, mede in het licht van de komende discussie over Noordwest of Oost.

In het onderzoek wordt tevens ingezoomd op de manier waarop het participatieproces verliep en hoe dit in de toekomst beter gedaan kan worden. Dit is echter te omvangrijk om samen te vatten. Lees hiervoor pagina 17 t/m 23.

3. Hoe nu verder?

Op 11 oktober om 19.00 uur is er een bijpraatavond waarin het college de raad bijpraat over het onderzoek naar Houten-Noordwest en Houten-Oost. Gedurende deze avond zal het Ontwerpteam een presentatie geven over het onderzoek. Als Manifest-groep zullen wij ook een korte presentatie verzorgen. Deze avond is digitaal en openbaar; dus haak vooral in!

Op 12 oktober om 19.00 uur is er een RTG over het onderzoek naar Houten-Noordwest en Houten- Oost. Hier krijgt u de gelegenheid om in te spreken, vooraf dient u zich wel aangemeld te hebben. Het is een openbare bijeenkomst, dus meekijken kan ook zonder aanmelding!

Aanmelden om in te spreken kan via onderstaande link:

https://www.houten.nl/gemeenteraad-en-college/gemeenteraad/spreekrecht-burgers-en-instellingen/aanmeldingsformulier-rtg

Wij zullen ons als Manifest Houtense Koers blijven inzetten om contact te houden met zowel het college als de raad.

4. Wat vindt u ervan?

Wij zijn uiteraard ook benieuwd naar jullie reacties! Stuur ons gerust een mailtje bij vragen of opmerkingen. We vinden het altijd leuk om feedback te ontvangen en we zullen hiermee ook aan de slag gaan.

5. MANIFEST 2.0!

Nu dit onderzoek is afgerond gaan wij als Manifest Houtense Koers natuurlijk niet stil zitten! In de komende maanden zullen wij ons gaan inzetten om de resultaten en reflectie te verwerken in een nieuwe versie van ons plan. Het Manifest 2.0 wordt dus een feit! Hierover volgt gedurende de komende periode uiteraard meer informatie!

Wil iemand in uw omgeving zich nog aanmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan! Stuur een mailtje naar houtensekoers@gmail.com.

Hartelijke groeten,

Sharon Zwijsen

Namens het Manifest Houtense KoersWilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Als u een mailtje stuurt haal ik u van de lijst!

Deze nieuwsbrief is met zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden.