Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

8. Proces: gemeentelijke regie en bewonersbetrokkenheid

  • Een belangrijk element in het sturingsprincipe is maximale bewonersbetrokkenheid (centraal en op wijkniveau) bij het ontwikkelen (visiefase) en realiseren (uitvoeringsfase) van woningbouwplannen. Burgerinitiatieven krijgen, uiteraard onder voorwaarden, ‘voorrang’ in de Houtense uitnodigingsplanologie.
  • De gemeente Houten richt haar organisatie in op het maximaal faciliteren van burgerinitiatieven.
  •  Houten wordt (daarmee) voorbeeldgemeente bij het in praktijk brengen van de komende Omgevingswet (per 1-1-2022). Deze wet legt verantwoordelijkheid terug bij de maatschappij. De nieuwe wet doet een beroep op de algemene zorgplicht van mensen en organisaties in onze samenleving. Initiatiefnemers krijgen meer dan ooit de mogelijkheid om te participeren in de ruimtelijke inrichting, plannen te maken en daarvoor het draagvlak te creëren. Dit Manifest voor een Houtense Koers is daar een voorbeeld van.
  • De gemeente daagt marktpartijen uit om maximale betrokkenheid van (toekomstige) bewoners te organiseren, zodat doorstroming maximaal kans van slagen heeft.
  • Voorgesteld wordt een breed samengestelde Houtense adviesraad te formeren die de gemeente gevraagd en ongevraagd kan adviseren over de uitvoering van de Houtense Koers.


Visie op hoofdlijnen

Houten en de regio 

Demografische shift, urgente opgaven 

Woningbehoefte en betaalbaarheid

Mobiliteit

Groen/blauwe infrastructuur

Gemeentelijke sturing

Proces: gemeentelijke regie en bewonersbetrokkenheid 

Duurzaam bouwen 

Locaties 

Besluitvorming 

Over de initiatiefnemers

Bijlagen