Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

4. Woningbehoefte en betaalbaarheid

 • In de Houtense Koers staat het vervullen van de woonwensen van Houtense starters en doorstromers centraal. Die woonwensen zijn pluriform: grondgebonden woningen en appartementen, betaalbaar en duur, etc. Extra aandacht is noodzakelijk voor kwetsbare groepen en voldoende betaalbare woningen.
 • Uitgangspunt qua aantallen is de geraamde woningbehoefte uit de Concept Ruimtelijke Koers (eigen, autonome behoefte en regionale plus): 4.800 woningen tot 2040.
 • We bouwen gemêleerd, gericht op zo veel mogelijk sociale cohesie. Huur en koop, appartementen en eengezinswoningen, betaalbaar en duur, klein en groot), zodat ouderen, jongeren en gezinnen, arm en rijk, kwetsbaar en sterk, elkaar tegen komen. We kiezen daarbij vooral voor laagbouw (maximaal 4 tot 5 etages), omdat dan de sociale cohesie het hoogst is.
 • We zetten in op maximale betrokkenheid van woningzoekers bij het vervullen van woonwensen. Ontwikkelaars en Viveste worden uitgedaagd om met de toekomstige bewoners te ontwikkelen. Inwonerinitiatieven, waaronder collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), worden maximaal gefaciliteerd.
 • We houden de demografische ontwikkeling scherp in de gaten: er zal meer vraag zijn naar kleinere woningen en (geclusterde) woningen geschikt voor ouderen.
 • De eerstkomende jaren wordt vol ingezet op betaalbare woonmogelijkheden voor jongeren.
 • De gemeente zet zo veel mogelijk in op betaalbaarheid van woningen door:
 1. een percentage sociale huur- en koopwoningen, middenhuurwoningen en (collectief) particulier opdrachtgeverschap op te nemen bij bestemmingsplanwijzigingen
 2. het uitdagen van (landelijke) marktpartijen en/of grondeigenaren om te komen tot vernieuwende, betaalbare en duurzame woningconcepten
 3. met Viveste/ontwikkelaars samen betaalbare koopvarianten toe te passen, zoals Koopgarant, Duokoop, Slimmer Kopen®, Kopen naar Wens, etc.
 4. overige instrumenten toe te passen, zoals Startersleningen, tiny houses, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, zelf afbouwen, etc.
 • Bij alle nadruk op het vergroten van de stedelijkheid wordt snel vergeten dat er een grote opgave ligt om alleen al tot 2035 te voorzien in zeker 350 plaatsen/woningen voor (zware) zorg behoevende ouderen en ruim 650 (kleinschalige) geclusterde woonvormen voor mensen met behoefte aan zorg nabij. Bij voorkeur met gemeenschappelijke ruimten, soms ook met buurtfunctie. Van belang daarbij is ook voldoende groene beweegruimte in de nabijheid.
 • De vraag naar wonen in een meer collectief verband en/of in een geclusterde woonvorm (hofje, appartementencomplex met binnentuin e.d.) is ook in trek bij vitale senioren en huishoudens uit andere leeftijdscategorieën. De behoefte hieraan kan worden ingeschat op enkele honderden huishoudens. Zoals aangegeven, kan deze behoefte deels in appartementen, deels met grondgebonden woningen worden ingevuld, en op diverse (typen) locaties.
 • De gemeente en haar partners faciliteren deze behoefte, niet omdat het kan, maar omdat het moet. De oplopende ‘zorgschaarste’ maakt het op deze wijze faciliteren van ontmoeting, aandacht, onderlinge hulp, begeleiding en zorg tot een maatschappelijke noodzaak.
 • Houten werkt ook aan een flexibeler woningvoorraad, bijvoorbeeld door het splitsen of splitsbaar maken van woningen in een beneden- en bovenwoning (en vice versa), het op grotere schaal toepassen van ‘friends’-contracten door Viveste (meerdere alleenstaande huurders in een woning) of gereguleerde kamerverhuur.


Visie op hoofdlijnen

Houten en de regio 

Demografische shift, urgente opgaven 

Woningbehoefte en betaalbaarheid

Mobiliteit

Groen/blauwe infrastructuur

Gemeentelijke sturing

Proces: gemeentelijke regie en bewonersbetrokkenheid 

Duurzaam bouwen 

Locaties 

Besluitvorming 

Over de initiatiefnemers

Bijlagen