Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

10. Locaties

De uitgangspunten van de Houtense Koers leiden tot de volgende inzet op de diverse locaties. De woningaantallen zijn indicatief.


‘Kromme Rijnpark’ (Houten-Oost):

 • Energieleverend parklandschap minimaal 3.200 woningen, later eventueel uit te breiden (100 ha. x 30-40 wo met /ha.), in de oostelijke oksel tussen Houten-Noord en Houten-Zuid, geheel ten zuiden van de Limesweg.
 •  Houten-Oost zal gemengde, groene woonmilieus bevatten, waarbij zowel (kleine) gezinswoningen, meergeneratiewoningen, stadswoningen, kleine en grotere appartementen (max. 4-laags), tiny houses, diverse hofjes, kleinschalige woonzorgcomplexen, ecodorp, etc., een plek vinden te midden van voedselbosjes, buurtmoestuinen, groene lanen, en stromend water.
 • De bevolkingssamenstelling is divers; ingezet wordt zowel op de startersvraag als de doorstromersvraag uit Houten, waaronder senioren en (zorgbehoevende) ouderen.
 • Houten-Oost wordt een volwaardige wijk met voldoende voorzieningen, goed ontsloten, uitstekend verbonden met bestaand Houten voor voetgangers en fietsers.
 • Houten-Oost ligt grotendeels op kortere loop- en fietsafstand van NS-station Houten dan Hof van Wulven of Doornkade (dat geldt uiteraard ook voor de afstand tot Houten Castellum).
 • Deelgebieden worden voor autoverkeer ontsloten via de bekende inprikkers. Niet iedereen zal kunnen parkeren bij de voordeur. De auto is te gast (30 km). Er wordt nagedacht over nieuwe vervoersvormen.
 • Water wordt teruggebracht in de oude loop van de Kromme Rijn, die, dwars door het nieuwe woongebied lopend, de Rietplas verbindt met de Kooikersplas. Er ontstaat zo een recreatieve natuurbeleving die bijdraagt aan gezond wonen.
 • De doelstelling is een zo duurzaam mogelijk voorbeeldwijk te realiseren op meerdere gebieden tegelijk, die (inter)nationaal de aandacht trekt. Door het binden van de koplopers op diverse terreinen en het genereren van gelden uit innovatiefondsen worden de meerkosten bestreden.


Centrum:

 • Bijvoorbeeld 500 woningen (RK: 875).
 • Beperkte hoogte (max. 5 lagen, 5e verdiept); maak er eyecatchers van door toepassing groene gevels, daktuinen, etc.
 • Geen hoge bebouwing pal naast bestaande laagbouw.
 • Meer diversiteit door (bijvoorbeeld) toevoegen stadswoningen met 4 (zelfstandige) etages i.p.v. appartementenblok.
 • Faciliteer bewonersinitiatieven (ook duurdere segment) en geclusterde zorgwoningen.


Molenzoom:

 • Bijvoorbeeld 600 woningen (RK: 1.000).
 • Geen toevoeging van winkels buiten het kernwinkelgebied.
 • Ombouw kantoren met meer kwaliteit (groene statements), geen armetierige balkonnetjes.
 • In de omgeving van het racketcentrum is een veel te stedelijke, eenzijdige, stenige mini-stad voorzien met enkel appartementen, on-Houtens.
 • Meer diversiteit door toevoegen stadswoningen met 4 zelfstandige etages naast appartementen.
 • Faciliteer bewonersinitiatieven (ook duurdere segment) en geclusterde zorgwoningen.


 Koppeling:

 • Bijvoorbeeld 500 woningen (RK: 725).
 • Bevorder de verplaatsing van bedrijven op De Schaft naar Doornkade.
 • Herontwikkeling met een Houtense maat en schaal, verdichten én vergroenen.

 

Hof van Wulven:

 • Dit buiten de Rondweg en tamelijk geïsoleerd gelegen gebied is ongeschikt, want te ongezond voor woningbouw door de ligging pal aan de te verbreden A27. Er is ook geen ruimte voor, rekening houdend met een niet te bebouwen zone van 300 meter (zie figuur 13.). Gezondheidsexperts van GGD en RIVM spreken duidelijke taal.
 • De GGD adviseert ten aanzien van luchtkwaliteit en langdurig verblijf van kwetsbare mensen (kinderen, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid) geen woningen, scholen, kinderopvang en zorgcentra te realiseren binnen 300 meter van de snelweg, ongeacht of aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan.
 • De GGD adviseert in het kader van een gezondheidskundige beoordeling van geluidniveaus een richtwaarde van 50 dB (gemiddelde belasting per etmaal) op de hoogst belaste gevel voor de bronnen wegverkeer, railverkeer en bedrijven (in plaats van de ontheffingswaarde van 53 dB). Gezien de logaritmische schaal waarin decibellen worden gemeten, betreft dit een halvering ten opzichte van de ontheffingswaarde: L (2x meer geluid) = + 10.log 2 = 3dB.
 • Dit gebied kan groen/recreatief (bos) worden ingericht en/of met bijvoorbeeld (tijdelijke) zonnevelden, en kan eventueel als bufferlocatie dienen voor toekomstige vraag naar bedrijfsterrein.

 

Doornkade:

 • Zet in op faciliteren groei Houtense bedrijven, verplaatsing binnen Houten (Molenzoom, De Schaft) en houd ruimte voor toekomstige behoefte aan bedrijfsterrein.
 • Door organische revitalisering worden onnodige, hoge maatschappelijke kosten bespaard.
 • Tracht daarbij een inhoudelijke focus aan te brengen (bijv. werk, gezondheid, ambacht, innovatie, netwerk).
 • Faciliteer de 3.700 (Houtense) ZZP-ers in Doornkade zuidoost (UN-gebouw) bijvoorbeeld met een ZZP-‘paradijs’, en biedt betaalbare ruimten voor innovatieve startups.
 • Mogelijk in combinatie met ‘gezonde’ voorzieningen, zoals een sportschool, fietsspeciaalzaak annex fietscafé, horeca met streekproducten(markt).
 • Faciliteer ruimte voor De Krachtfabriek, Techniekfabriek, omscholingscentrum, een materialenhub voor het aanbod en de opslag van herbruikbaar materiaal, etc.
 • Vergroen (ook) Doornkade door mini-bosjes, vergroening van het straatbeeld, en maak Doornkade energieleverend door alle (platte) daken te (laten) benutten voor zonnepanelen.

 

Utrechtseweg-Oost/Oud Wulven:

 • De cultuurhistorische waarde en kwaliteit van Oud Wulven wordt geoptimaliseerd.
 • De accommodatie van SV Houten wordt op korte termijn verbeterd en verduurzaamd, de parkeerproblemen worden opgelost, zodat de nabije sportvoorziening klaar is voor de toekomst.
 • Stimuleer de toegankelijkheid van de Molukse kerk en de terreinen van het Wellant College.
 • Het uitkopen en verplaatsen van tuinbouwbedrijf Jongerius en het verplaatsen van de voetbalvelden gaat gepaard met (te) hoge kosten, en gaat op een andere plek ten koste van (waardevol) landschap.
 • Opgeteld bij de niet-functionele, hoge kosten voor de aanleg van nieuwe infrastructuur en de voorzieningen tegen overlast van de A27, is de businesscase voor Noordwest financieel niet haalbaar. De ontwikkeling is alleen mogelijk met een miljoenenbijdrage van andere overheden, afhankelijk van de medewerking van vastgoedeigenaren, risicovol en onzeker, zowel qua tempo als qua te realiseren groene en duurzame kwaliteit van het uiteindelijke woon(-werk)milieu.


Overig Houten:

 • De bestaande wijken van Houten worden optimaal bij de tijd gehouden en verduurzaamd, mede door grootschalige bewonersinzet. Het ‘begeleiden’ van de vergrijzing en de vergroening wordt door bewonersnetwerken ondersteund en gestimuleerd.
 • De wens van veel senioren/ouderen is bij een verhuizing (wens of noodzaak) in de eigen wijk te kunnen blijven. Elke wijk zet in op de realisering van een of meer hofjes-achtige woonvormen voor (o.a.) ouderen, conform de vraag ter plekke. Dit kan ook in bestaand vastgoed. Vrijkomende schoolgebouwen en -locaties worden hiervoor vanaf nu gereserveerd.
 • De woonomgeving in bestaand Houten wordt nog beter ingericht op langzaam (tot zeer langzaam) verkeer. Om ouderen maximaal te faciliteren te blijven bewegen, worden in elke wijk mooie looproutes met voldoende bankjes en openbare toiletten gerealiseerd.
 • Er wordt ingezet op kosteneffectief groenbeheer door groen te ‘bundelen’ in grotere gebieden, beheer van stukken groen te laten adopteren door (groepen) inwoners, kleine groensnippers over te dragen aan bewoners, etc.

 

Visie op hoofdlijnen

Houten en de regio 

Demografische shift, urgente opgaven 

Woningbehoefte en betaalbaarheid

Mobiliteit

Groen/blauwe infrastructuur

Gemeentelijke sturing

Proces: gemeentelijke regie en bewonersbetrokkenheid 

Duurzaam bouwen 

Locaties 

Besluitvorming 

Over de initiatiefnemers

Bijlagen