Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

1. Visie op hoofdlijnen

 • Houten is Nederlands meest geslaagde suburb. Een groot dorp in een stedelijke omgeving, ontwikkeld met een kenmerkend DNA, gebaseerd op een unieke en vermaarde stedenbouwkundige structuur, waarin de fiets en niet de auto centraal staat, laagbouw in plaats van hoogbouw, en veel groen in de directe woonomgeving. Gefundeerd op duurzame waarden, die al generaties waardering oogsten. Hierop wil Houten met een realistische, maar ‘radicale’ ambitie vernieuwend voortbouwen, ten bate van haar (toekomstige) inwoners en het milieu.
 • We willen een Houtense Koers waarin mens en milieu centraal staan:
 1. waarin ontwikkeling en bouw in dienst staan van ‘bouwen aan de samenleving’ of ‘bouwen aan communities’
 2. waarin goed wonen door mensen het doel is, en het bouwen van woningen een middel
 3. waarin groene, duurzame ontwikkeling richting 2040 het ijkpunt is, en de 17 duurzaamheidsprincipes van de VN het kompas vormen (people, planet, profit)
 4. waarin negatieve gezondheids- en milieueffecten worden geminimaliseerd, gecompenseerd of zelfs omgebogen.
 • Op basis van die uitgangspunten wordt voorzien in de benodigde woningbehoefte, waarmee Houten bijdraagt aan de regionale opgave, zoals ze dat al meer dan 40 jaar doet
 • Het primaire doel van woningbouw is het vraaggericht voorzien in woonwensen van mensen (starters én doorstromers); een secundair doel kan zijn om ‘wonen’ als kostendrager in te zetten om ruimtelijke problemen te helpen oplossen.
 • Houten behoort niet tot het stedelijk kerngebied van de ‘Metropoolregio Utrecht’. Het nastreven van echte stedelijkheid is niet realistisch, staat haaks op het huidige profiel en op de wens van een meerderheid van de Houtenaren. Stedelijke ‘oplossingen’ sluiten ook beperkt aan bij de demografische ontwikkeling van Houten en de woningbouwopgave die daaruit voortvloeit.
 • Strategisch gezien kiest Houten voor behoud van haar huidige profiel, waarmee ze een unieke, herkenbare én onderscheidende positie inneemt binnen de regio. De (grote) regiogemeenten bouwen de komende 15 jaar hoofdzakelijk (hoog)stedelijke woonmilieus op binnenstedelijke locaties. Houten biedt ook ruimte voor huishoudens (in alle inkomenscategorieën en van alle leeftijden) met meer dorpse en groene woonwensen.
 • Op basis van bovenstaande uitgangspunten vindt ook locatiekeuze voor woningbouw plaats. Ruimte voor koeien of open landschap zijn belangrijk, maar ondergeschikt als gekozen moet worden om mensen te huisvesten op ongezonde locaties langs een autosnelweg of op locaties met veel minder lawaai en fijnstof, en veel meer groenbeleving.
 • De Houtense Koers kiest (daarom) voor Houten-Oost als voornaamste woningbouwlocatie.
 • Houten versterkt de groene buffer tussen Houten en Nieuwegein/Utrecht, en blijft in relatie tot woningbouw weg bij de ‘Ontwikkeling A12-zone’ en de te verbreden A27.
 • Binnen de kern Houten vindt op Houtense maat en schaal verdichting en vergroening plaats waar dat kan (Centrum, Molenzoom, Koppeling). Doornkade krijgt een impuls, als bedrijventerrein.
 • Gezien de snelle vergrijzing zet Houten op een vernieuwende manier in op voldoende levensloop bestendige woningen en kleinschalige geclusterde woonvormen (met zorg) in alle wijken.
 • De eerstkomende jaren wordt vol ingezet op betaalbare woonmogelijkheden voor jongeren.
 • De gemeente ontwikkelt effectief beleid en instrumentarium om voldoende betaalbare woningen te laten realiseren.
 • Houtense (kandidaat-)inwoners en organisaties krijgen maximaal de ruimte om mee te bouwen aan de (hun) samenleving van de toekomst.
 • De Houtense Koers: we blijven een (groot) dorp, waarin we groen en gezond bouwen, op menselijke maat!

 

Visie op hoofdlijnen

Houten en de regio 

Demografische shift, urgente opgaven

Woningbehoefte en betaalbaarheid

Mobiliteit

Groen/blauwe infrastructuur

Gemeentelijke sturing

Proces: gemeentelijke regie en bewonersbetrokkenheid

Duurzaam bouwen

Locaties

Besluitvorming

Over de initiatiefnemers

Bijlagen