Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

Het Houtens DNA 

Het Houtens DNA – Stedenbouwkundig vertaald

 • Inversiestedenbouw: ontwerp eerst het groen, dan de infrastructuur
 • Het groen omarmd: veel open ruimte en groen in de woonomgeving
 • Uniek verkeerssysteem:
 • Rondweg met inprikkers om woonwijken te bereiken
 • Autoluwe wijken
 • Uitgebreid fietswegennet
 • Openbaar vervoer dichtbij voorzieningen
 • Dorps karakter
 • Mens en milieu centraal 

 


Uitgangspunten ontwerp woongebied Kromme Rijnpark Houten-Oost

 1. Natuurwaarden, biodiversiteit, recreatieve potentie en beleving Kromme Rijn Parklandschap maximaliseren.
 2. Ingebed in dat landschap een vernieuwende, energieleverende woonwijk met een grote diversiteit aan (betaalbare) en uitnodigende, groene en blauwe, compacte woonmilieus.
 3. (Inter)nationaal duurzaam voorbeeld stellen voor groene stedenbouw.

Stedenbouwkundig:

 • Groene en blauwe structuur (oude) Kromme Rijnlandschap als structurerend element.
 • Optimale verbinding met bestaande groen en blauw (Nieuw Wulven, Kooikersplas, Rietplas).
 • Optimale verbinding via doorlopende fietspaden met bestaand Houten.
 • Een volwaardige wijk met minimaal 3.000 woningen.

Volkshuisvestelijk

 • Diverse, gemêleerde woonmilieus in wisselende dichtheden, voor jong, middelbaar en oud, betaalbaar, middelduur en duur, appartementen en grondgebonden woningen.
 • Voldoet aan volkshuisvestelijke uitgangspunten (programma) Concept Ruimtelijke Koers.


Ruimtelijke verkenning Voortraject 2004 - Uitbreidingsconcepten

Lukt het om Houten verder te ontwikkelen met behoud van het suburbane, dorpse karakter als rustige, comfortabele, ruime, goed bereikbare, niet al te dure woonlocatie of moet het uitgroeien tot stedelijk centrum dat de concurrentie met Utrecht aankan?

In 2004 werden (op verzoek van het toenmalige college) in de nota "Naar een ruimtelijke visie" mogelijke locaties voor de uitbreiding van Houten onderzocht. Het ontwerpteam van stedenbouwkundige Robert Derks, de geestelijk vader van Houten, heeft hiervoor verschillende verkennende stedenbouwkundige concepten voor de ontwikkeling van Houten geschetst. Deze schetsen zijn opgenomen in het boek "Het groen omarmd"  onder “Onderzoek naar ruimtelijke (on)mogelijkheden rond het bestaande Houten voor 2.500 woningen” (p. 205, 208 en 209). 


Concept "Kromme Rijnpark" in Houten Oost

Het stedenbouwkundig concept voor het woongebied "kromme Rijnpark" in Houten-Oost uit het manifest Houtense Koers is gebaseerd op een van deze originele ontwerpschetsen van Robert Derks. 

Stedenbouwkundige Robert Derks heeft op aanvraag van ons dit bestaande ontwerp op hoofdlijnen verder uit gewerkt en verschillende conceptschetsen en detailuitwerkingen beschikbaar gesteld. 

 Stedenbouwkundig concept

Woonvormen

Mobiliteit

Biodiversiteit, Duurzaamheid

Het Houtens DNA

Kromme Rijnpark in Houten-Oost