Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

De Woon- (werk)gebieden CENTRUM, MOLENZOOM, KOPPELING 

De woon(werk)gebieden Centrum, Molenzoom en Koppeling 

Als er conform het Manifest Houtense Koers ongeveer 3.200 woningen gebouwd worden in Houten-Oost is het mogelijk om de drie deelgebieden Centrum, Molenzoom en Koppeling minder te verdichten, te weten met circa 1.600 woningen. Dat wil zeggen ruim 500 woningen per deelgebied. De kantoorfunctie in het Molenzoomgebied blijft deels gehandhaafd, waardoor de huidige combinatie van wonen en werken daar in stand blijft.

Voor deze drie deelgebieden komt per deelgebied een samenhangend stedenbouwkundig concept, te ontwikkelen door een stadsarchitect op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Hogere bouw is beperkt mogelijk op enkele selecte plekken, tot maximaal 6 woonlagen. Bijvoorbeeld op de plek van het Racketcentrum, langs de Koppeling of op de hoek Achterom/Spoorhaag. Op de overige locaties lagere bebouwing van 3, 4 of 5 woonlagen. 
 • Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van gebiedsontwikkeling in plaats van gebouwontwikkeling, op basis van duidelijke gemeentelijke regie. 
 • Bij de nieuwbouw staat duurzaamheid centraal, dus duurzaam en circulair bouwen is een must.
 • Er wordt ruimtelijk gebouwd, niet schouder aan schouder en er is een diversiteit in bouwhoogten met passende overgangen naar de bestaande bebouwing/woningen, waarbij windoverlast, beperking lichtinval, schaduwwerking e.d. worden voorkomen. 
 • Ook in bouwvormen is diversiteit, platte en schuine daken, afwisselend kleur- en materiaalgebruik. Zowel stadswoningen, hofjes en appartementen. Gestreefd wordt naar een harmonieus straatbeeld.  
 • Gestreefd wordt naar gemengde bouw, met woningen voor diverse doelgroepen, leeftijden en in verschillende prijsklassen. 
 • Er komen woningen voor starters, doorstromers en ouderen. Voor (zorgbehoevende) ouderen komen er geclusterde zorgwoningen, bij voorkeur ook in het Centrum en langs De Molen. Ouderen wonen dan dicht bij de voorzieningen. In de drie deelgebieden komen ook zelfstandige of studentenwoningen voor jongeren, zij wonen dan dicht bij het OV. Voor deze groep zal gefocust worden op betaalbaarheid. 
 • Bewonersinitiatieven worden aangemoedigd en gefaciliteerd.
 • Georganiseerde bewonersgroepen, zoals de Molenzoom-groep en overige belangengroepen worden structureel betrokken bij de planvorming en -uitvoering. 
 • De drie gebieden worden een groene, klimaatadaptieve leefomgeving, met substantieel minder verharding en substantieel meer groen dan in de huidige situatie. De woningen worden ontworpen met het oog op toepassing van groene gevels, groene balkons en groene dakterrassen. Verder komen er ruime wandel- en fietspaden en veel groen dat de biodiversiteit bevordert. Dit zorgt voor een veel natuurlijkere en groenere uitstraling. De openbare ruimte wordt zo ingericht dat verblijven, bewegen en ontmoeten worden gestimuleerd onder meer met bankjes, speelplekken voor kinderen, en enkele moderne, zelfreinigende openbare toiletten.
 • Buiten het huidige kernwinkelgebied worden geen winkels toegevoegd. Wel is er ruimte voor andere voorzieningen, zoals huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, paramedici, salons voor schoonheids- en huidverzorging. 
 • De Randhoeve, Spoorhaag en De Molen worden 30 km zones, eventueel ook milieuzones. 
 • Uitgangspunt voor de drie deelgebieden is een realistische parkeernorm om overlast in omringende wijken te voorkomen. Indien betaalbaar komt parkeren onder de grond. In het Molenzoomgebied worden extra (bezoekers)parkeerplaatsen zoveel mogelijk langs het spoor gesitueerd, deels in goed ontworpen parkeergebouwen. Parkeerplaatsen bij kantoorgebouwen worden zoveel mogelijk (ook) benut als openbare parkeerplaats. Werkgevers worden aangemoedigd autogebruik te ontmoedigen, waarbij na gebleken succes de parkeernorm realistisch verlaagd wordt. Een parkeergeleidingssysteem dirigeert het verkeer naar vrije parkeerplaatsen.