Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

Introductie

Dit Manifest beschrijft de visie op de ruimtelijke toekomst van Houten van een groep ‘gewone’ inwoners van de gemeente Houten, zonder financiële belangen. We pleiten voor een Houtense Koers die voortbouwt op het Houtens DNA. Dat is leven en wonen op een menselijke maat in een gezonde leef- en woonomgeving die we onze (klein)kinderen, onszelf en onze ouders toewensen.

Dit Manifest onderschrijft de behoefte om voldoende woningen te bouwen, vergelijkbaar met de opgave van de Concept Ruimtelijke Koers Houten 2040 van de gemeente Houten (4.800 woningen). Zowel voor starters als voor doorstromers, maar vooral ook betaalbaar. Hoewel gekozen is voor een integrale benadering is dit Manifest geen compleet uitgewerkt alternatief voor de Concept Ruimtelijke Koers. Het is een alternatieve visie die uiteraard verdere uitwerking behoeft.

Dit Manifest start met onze visie op hoofdlijnen. Vervolgens werken we die uit in een 11-tal onderdelen. We beschrijven daarin vooral wat we wél willen. Toch kunnen we niet voorbijgaan aan enkele fundamentele bezwaren tegen de Concept Ruimtelijke Koers; deze vindt u in Bijlage 1.


Onze inzet
Onze inzet is om het grootste deel van de woningbouwopgave te realiseren in Houten-Oost. Hier kan het Houtens DNA, in eigentijdse en toekomstbestendige vorm het best worden gewaarborgd. En hier biedt de businesscase de beste kansen op een gewild, duurzaam, groen en gezond woonmilieu. 
Bouwen is een middel, geen doel. Ons doel is goed en gezond wonen en leven voor mensen. Ook op andere plekken kunnen en moeten woningen gebouwd worden (Centrum, Molenzoom, Koppeling), maar steeds wel op een Houtense, menselijke maat en schaal.

In Houten-Oost kan een volwaardige wijk met voorzieningen (onderwijs, zorg, etc.) worden gerealiseerd met minimaal 3.200 woningen, eventueel op termijn nog flexibel uit te breiden. Het is mogelijk hier een breed palet aan woningen te bouwen dat voldoet aan de doorstromingswensen van veel Houtenaren. Ook voor starters kunnen we het wonen hier haalbaar en betaalbaar maken. Allerlei woningtypen zijn hier mogelijk. Kleine(re) woningen, appartementen (bijv. t/m 4 etages), hofjes, wellicht ook tijdelijke woningen. In dichtheden tot 50 woningen/ha.

Dat kan nota bene in een parkachtige structuur, waarin de Kromme Rijnbeleving tot diep in de woonwijk wordt gebracht. Recreatiemogelijkheden liggen om de hoek voor velen. We voorzien een groenstructuur gebouwd op ecologische principes (anders dan in bestaand Houten). De biodiversiteit kunnen we hier verveelvoudigen ten opzichte van de huidige (‘armoedige’) situatie. We noemen dat ‘groen voor groen’ bouwen. Bouwen aan een energiepositieve, klimaatadaptieve voorbeeldwijk.

We voorzien een wijk gebouwd op sociale cohesie, een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien, gefaciliteerd door de woonvormen en de inrichting van de openbare ruimte, waarin ontmoeting op veel manieren mogelijk is.

De fiets- en wandelpaden nodigen uit tot bewegen. Je bent in een mum van tijd in het centrum van Houten, het NS-station, maar ook snel in Utrecht, in het bos, bij de Rietplas of in het buitengebied. Ook het elektrische OV doet uiteraard de wijk aan.
De Limesbaan ligt er al en wordt, na de nodige investeringen bij de aansluiting op de A12, zo optimaal benut als derde hoofdontsluiting van Houten voor het autoverkeer.

Visie op hoofdlijnen

Houten en de regio 

Demografische shift, urgente opgaven

Woningbehoefte en betaalbaarheid

Mobiliteit

Groen/blauwe infrastructuur

Gemeentelijke sturing

Proces: gemeentelijke regie en bewonersbetrokkenheid 

Duurzaam bouwen

Locaties

Besluitvorming

Over de initiatiefnemers

Bijlagen