Manifest Houtense Koers
Mens en Milieu Centraal 

Woongebied KROMME RIJNPARK HOUTEN-OOST

HOUTENS DNA  - MENSELIJKE MAAT -  DUURZAAMHEID - BIODIVERSITEIT - INNOVATIE 

Houten-Oost:

  • Energieleverend parklandschap met minimaal 3.200 woningen (gemengd) (100 ha. x 30-40 wo/ha.), waarbij zowel (kleine) gezinswoningen, meergeneratie-woningen, stadswoningen, kleine en grotere appartementen (max. 4-laags), tiny houses, diverse hofjes, kleinschalige woonzorgcomplexen, ecodorp, etc., een plek vinden te midden van voedselbosjes, buurtmoestuinen, groene lanen, en stromend water.
  • Kromme Rijnpark wordt een volwaardig woongebied met voldoende voorzieningen, goed ontsloten, uitstekend verbonden met bestaand Houten en met de regio, voor voetgangers en fietsers.
  • De twee oude lopen van het stroomgebied van de Kromme Rijn worden zodanig ontsloten dat ze onderling met elkaar verbonden worden. Hier wordt een recreatieve natuurbeleving van gemaakt die bijdraagt aan gezond wonen.
  • De bevolkingssamenstelling is divers; ingezet wordt op het bedienen van de doorstromersvraag uit Houten, met een focus op (vitale) senioren/ouderen maar ook op jongeren/ starters en zowel met behulp van sociale woningbouw (huur) en koopwoningen.
  • De doelstelling is een zo duurzaam mogelijk woongebied te realiseren op het gebied van ontwerp, woonhuizen, mobiliteit en ontspanning, dat (inter)nationaal de aandacht trekt. Door het binden van de koplopers op diverse terreinen en het genereren van gelden uit innovatiefondsen worden de meerkosten opgebracht.


Perspectief op de nieuwe wijk Kromme Rijnpark


Stedenbouwkundig concept

Woonvormen

Mobiliteit

Biodiversiteit, Duurzaamheid, Energieopwekking

Het Houtens DNA

Kromme Rijnpark in Houten Oost